УСТАВ

УСТАВ

Глава първа

СТАТУТ

Чл. 1. (1) “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии;    

Глава втора 

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 2. (1) Наименованието на политическата партия е “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“и ще се изписва: “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“и съкратено „ЗНС”;

(2) Седалището на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ е гр. София, а адресът е: ул. „Врабча“ №1;

(3) Наименованието на партията, седалището и адресът се поставят върху всички негови документи и издания;

(4) Политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“не се ограничава със срок;

Глава трета

СИМВОЛИ

Чл. 3. (1) Символите на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ са  знак и знаме;

(2) Политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ има свой знак – зелена детелина с оранжев надпис ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

(3) Знамето на политическа партия  “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ е в правоъгълна форма, на бял или оранжев фон, в центъра, на който е изобразен знак зелена детелина и надпис “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“;

 

Глава четвърта

ЦЕННОСТИ И  ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

Чл. 4. (1) Ценностите на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ са:

Личностна свобода, родолюбие, равни възможности, семейни ценности и граждански права;

(2) Основни програмни цели на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“са :

1. Участие в обществения и политическия живот на Република България;

2. Единение на нацията и постигане на съгласие в името на дългосрочните национални приоритети;

3. Запазване и съхранение на българската история, култура, език и традиционни ценности, които гарантират общественото развитие;

4. Разширяване на прякото участие на гражданите във вземането на управленчески решения на национално, регионално и местно ниво;

5. Спазване на принципа за върховенство на закона и равнопостовеност на всички видове собственост;

6. Силна държава и ефикасна политика за борба с битовата, организираната престъпност и корупцията;

7. Приоритетно развитие на земеделието и свързаните с него отрасли. Споделя принципите и демократичните традици  изразени от най-видните представители на земеделското движение – Александър Стамболийски, Янко Забунов, Димитър Гичев, д-р Г. М. Димитров, Никола Петков;

8. Насърчаване на малкия и среден семеен бизнес, предприемачеството и провеждане на законодателна и управленческа политика за ускорено икономическо развитие на Република България, въвеждане на електронно управление, намаляване на лицензионни режими;

9.Благоденствието на народа при демократична, парламентарна и републиканска форма на държавно управление;

10. Защита правата и собствеността на всички предприемачи;

11. Участие в европейския политически живот ;

Глава пета

ЧЛЕНСТВО И СИМПАТИЗАНТИ

Чл. 5. (1) Член на Политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин, живеещ в или извън България, който:

1. Притежава избирателни права;

2. Приема Устава и програмните документи на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“;

3. Не е член на друга политическа партия;

4. Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. Да работи за осъществяване на целите и задачите на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“;

 (2) Членуването в политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ е индивидуално и доброволно;

Чл.6. (1) Приемането за член на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ се извършва въз основа на писмено заявление от кандидата, с което той декларира, че приема Устава и програмните документи на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, както и че не са налице обстоятелствата по чл. 5 от този Устав;

(2) Декларацията за членство се подава до общинското ръководство или при промяна на членството, общинското ръководство издава служебна бележка, която да му послужи за вписване в друга общинска организация на партията;

(3) Членството възниква от момента на подаване на заявлението за приемане на новия член, и се утвърждава с решение на общинското (районно) ръководство;

(4) Решението за отказ за приемане на член подлежи на обжалване пред Контролен съвет. Жалбата се подава в 7-дневен срок от решението за отказ, съответно от уведомяване на кандидат-члена за взетото решение. Контролен съвет се произнася с решение в едномесечен срок от подаването на жалбата Решението на Контролния съвет е окончателно;

 (5) Членството в политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ се удостоверява с членска карта по образец, утвърден от Изпълнителния съвет;

(6) Приетият за член на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ членува в организацията на партията в общината, посочена в заявлението му;

Чл. 7. (1) Всеки член на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ има право:

1. Да изразява мнението си, да прави предложения и да участва при вземането на решения и в провеждането на политиката на партията по предвидения в Устава ред;

2. Да избира и да бъде избиран в органите на партията в съответствие с разпоредбите на този Устав;

3. Да участва в предварителни избори за определяне на кандидати на партията за изборни длъжности;

Чл.8. (1) Всеки член на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ е длъжен:

1. Да спазва Устава и да отстоява ценностите на партията;

2. Да допринася за доброто име и успешната политика на партията и да работи за осъществяване на нейните цели и задачи;

3. Да плаща членски внос в размер, определен от Управителния съвет;

4. Да изпълнява решенията на органите на партията;

(2) Общинското събрание /районно/ може да освободи член на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ от заплащане на членски внос по социални причини;

Чл.9. (1) Членството в политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“се прекратява:

1. Доброволно – от момента на подаване на заявление за прекратяване на членството пред съответния общински председател, който го препраща на организационния отдел /постоянно присъствие/.

2. С изключване – по решение на Общинското събрание при поведение, което  уронва престижа и интересите на партията, работи в разрез на интересите/целите на партията или противоречи на Устава, на програмните документи, на решенията на органи на партията, както и при осъждане за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;

3. При отпадане – от момента на констатиране от Общинското събрание на системно неплащане на членски внос, удостоверено с най-малко две писмени покани от общинското ръководство към съответния член за плащане на дължим членски внос за повече от една година;

4. В случай на смърт или поставяне под запрещение;

5. В други предвидени от закона случаи;

(2) Членството се прекратява с решение на общинското (районно) събрание взето с мнозинство 2/3 от присъстващите гласове;

(3) Решението за изключване подлежи на обжалване пред Контролния съвет. Жалбата се подава в 14-дневен срок от уведомяването. Решението на Контролния съвет е окончателно;

чл. 10. Симпатизант на “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ може, да бъде всеки гражданин с избирателни права, който сподаля ценностите на партията;

(1) . Симпатизантите се регистрират от общинските ръководства възоснова на подадено заявление;

(2). Всеки симпатизант на “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ има следните права;

1. Да изразява мнение, да прави предложения и участва в заседанията на общинските заседания с право на съвещателен глас;

 

 Глава шеста

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ

Чл. 11. (1) Централни органи на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ са:

1. Конгресът;

2. Управителен съвет;

3. Постоянно присъствие;

4. Председател;

5. Контролен съвет;

 (1) Управителният съвет с решение определя организации, които да имат статут на младежка, женска или други организации на партията;

 

 

КОНГРЕСЪТ

Чл. 12. (1) Върховният ръководен орган на партията е Конгресът;

(2) Конгресите биват редовни и извънредни. Редовните конгреси се свикват веднъж на три години, а извънреден конгрес може да се свика по решение на Управителния съвет, взети с   мнозинство   две   трети   от   присъстващите,   както   и   от   една   трета   от областните съвети. В годината, в която се провежда извънреден конгрес, може да не се свиква редовен конгрес;

(3) Мястото за провеждане на Конгреса, редът за избиране на делегати и проектът за дневен ред се определят и обявяват от Управителния съвет най-малко три месеца по-рано от датата на насрочения конгрес. При извънреден конгрес това може да стане в срок от един месец и се обявява от органа, който го свиква, с писмена покана, с посочване на датата, мястото и проекта за дневен ред;

(4) В Конгреса участват по право:

1.      Членовете на Постоянното присъствие и на Контролния съвет;

2.      Народните представители, европейските депутати, избрани с листата на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, и министрите, които представляват партията в правителството;

3.      Председателите на областните съвети;

4.      Заместник председателите и организационния секретар;

5.      Членовете на новоизбрания Управителен съвет;

(5) Конгресът се открива от председателя на партията. Той предлага ръководство на Конгреса в състав: до трима водещи и секретари. Те се обсъждат и избират от делегатите;

(6) Конгресът:

1.      Утвърждава дневен ред;

2.      Приема Устав и Програма;

3.      Избира конгресни комисии;

4.      Обсъжда и приема отчетен доклад на Постоянното присъствие;

5.      Обсъжда и приема отчетен доклад на Контролния съвет;

6.      Обсъжда и приема решения по дейността на Партията;

7.      Утвърждава избора на членовете на Управителния съвет;

8.      Утвърждава Контролния съвет;

9.      Приема и други решения в съответствие с дневния ред;

10.  Може да отменя решенията на всички по-нисшестоящи органи;

11.  Утвърждава размера на членския внос;

(7) Конгресните комисии са: мандатна, по решенията, по утвърждаване на Управителен съвет и Контролен съвет, по жалбите, както и други комисии по преценка на конгреса.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 13. (1) Управителния съвет е политически орган на партията с мандат от три години и се състои от:

1.  Областните председатели;

2. До трима представители на Областните съвети, след избор от областните събрания, по квота определена от Постоянното присъствие;

3. Председателят на Управителния съвет;

4. Председателят на партията;

5. Членовете на Постоянното присъствие;

6.Заместник председателите, организационния секретар, народните представители, членовете на Европейския парламент, министрите, заместник-министрите, областните управители и заместник-областните управители, които са членове на партията, главния редактор на партийните медии на партията, ако е член на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“;

7.  Председателят на Контролния съвет с право на съвещателен глас;

8. Председателят на Младежки ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ и председателите на други организации на партията;

(2) Всеки член има право на един глас;

Чл. 14. (1) Управителния съвет заседава редовно най-малко 2 (два) пъти в годината;

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват :

1.  От председателя предеседателя на Управителния съвет;

(3) Извънредните заседания на Управителния съвет може да се свикват с решение на Изпълнителния съвет или с обикновено мнозинство от членовете на Управителния съвет;

(4) Свикването става с писмена покана, изпратена до членовете му в седмодневен срок или обявяване в официалния партиен вестник и на официалната интернет страница на партията, преди датата на заседанието, с посочване на датата и мястото на заседанието и проекта за дневен ред;

Чл. 15.(1) Управителния съвет:

1. Определя насоките на дейността на партията между два конгреса;

2. На първото си заседание след конгреса, управителния съвет избира свое ръководство в състав председател , заместник – председатели и секретар;

3. Избира членовете на Постоянното присъствие, в това число председател на партията и трима заместник-председатели със следните фунции:

3.1 Заместник-председател по организационните и административни въпроси;

Организира текущата координация и взаимовръзките между различните нива в рамките на ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, осъществява контрол върху административната част на партията;

3.2 Заместник-председател по политическите въпроси;

Изказва политическите тези приети от ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, осъществява контакти на партията с други политически сили;

3.3 Заместник-председател по финансовите въпроси;

Организира финансовата дейност на ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ и предлага бюджет на партията пред Постоянното присъствие;

4. Избира измежду своите членове Организационен секретар;

5. Взема решения по политическата стратегия и тактика на партията, в това число за участието на партията в предизборни и управленски коалиции;

6. Предлага с участието на националния експертен съвет на изпълнителния съвет кандидатурите на партията за президент и вицепрезидент, за членове на Европейския парламент, листите за народни представители, кандидат кметове на общини и населени места и листите за общински съветници;

7. Приема решение за свикване на Конгрес;

8. Избира и освобождава главните редактори на партийните медии;

9. Приема изготвения от Постоянното присъствие бюджет и отчета за изпълнението му;

Чл. 16. (1) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове;

(2)  При липса на кворум заседанието се провежда един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и е редовно, независимо от броя на присъстващите членове;

(3) Управителния съвет приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите, доколкото в закон или в този Устав не е предвидено друго;

(4) Начина за гласуване на управителния съвет се определя от присъстващите членове  към момента на провеждането заседанието;

Чл. 17. (1) Член на Управителния съвет може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление до Постоянното присъствие;

(2) В случаите по предходната алинея, съставът на Управителния съвет се с кандидата, събрал най-много гласове на областното събрание, след този, който напуска;

 

ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ

Чл. 18. (1) Висш изпълнителен и ръководен орган подлежащ на вписване по смисъла на чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за политическите партии е Постоянното присъствие. Той наброява 9 (девет) членове, в това число председателя на партията, тримата заместник-председатели на партията, организационен секретар на партията  и членовете на Постоянното присъствие;

(2) Министрите, членовете на Европейския парламент и народните представители, които са членове на партията, могат да участват в заседанията на Постоянното присъствие с право на съвещателен глас;

(3) Председателят на Контролния съвет може да участва в заседания на Постоянното присъствие с право на съвещателен глас;

(4) Председателят ръководи и координират дейността му. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от упълномощен заметник – председател;

Чл. 19. (1) Постоянното присъствие се свиква на редовни заседания не по-рядко от веднъж месечно;

(2) Постоянното присъствие може да бъде свикан на извънредни заседания по инициатива на председателя на партията и по искане на половината от членовете му;

Чл. 20. Постоянното присъствие:

1. Осъществява оперативното политическо ръководство на партията въз основа на решенията на Конгреса и Управителния съвет;

2. Приема решения по текущи политически въпроси;

3. Изготвя бюджет и отчет за изпълнението му и ги представя на Управителния съвет;

4. Организира дейността на партията във връзка с провеждането на избори за народни представители, за членове на Европейския парламент, за президент и вицепрезидент, за кметове и общински съветници и предлага на Управителния съвет Централен предизборен щаб;

5. Приема правилници и вътрешни актове, които уреждат оперативната дейност на партията;

6. Приема решение за промяна на седалището и адреса на партията;

7. Приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона дейност;

8.Утвърждава кандидатурите на партията за президент и вицепрезидент, за членове на Европейския парламент, листитите за народни представители, кандидат кметове на общини, кметове на кметства и листите за общински съветници;

9.  Дава отчет за дейността си на всяко заседание на Управителния съвет;

10. Назначава координатори на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ в областите, в които не са проведени конференции /областни събрания/, до тяхното провеждане ;

Чл. 21. Заседанията на Постоянното присъствие са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове;

Чл. 22. (1) Всеки член на Постоянното присъствие има право на един глас;

 (2) Постоянното присъствие приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове;

 (3) Постоянното присъствие приема решенията с явно гласуване и същите се подписват от всички присъстващи;

(4) Постоянното присъствие може да приема и неприсъствени решения, когато всички членове са дали съгласие за това. Съгласието за неприсъствено прието решение се дава писмено, по електронна поща, чрез изявление до председателя. По същия начин се съгласуват и решенията на неприсъственото заседание. Неприсъствено приетите решения се оформят в писмен протокол, който се подписва от всички членове на Постоянното присъствие при първа възможност;

Чл. 23. (1) Член на Постоянното присъствие може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление до председателя;

(2) В случаите по предходната точка съставът на Постоянното присъствие се попълва с нов член избран от Управителния съвет;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 24. Политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ се ръководи от председател;

Чл. 25. (1) Председателят:

1.  Представлява партията;

2.  Свиква заседанията на Постоянното присъствие;

3. Формулира политическите позиции на партията по текущи въпроси, възникнали между заседанията на Постоянното присъствие, които изискват незабавна реакция;

4. Назначава и освобождава служителите в администрацията на партията по решения на Постоянното присъствие;

5. Председателят може да делегира отделни правомощия по този устав на заместник-председател за определен срок;

6. Заместник-председателите на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ подпомагат председателя на партията в изпълнение на неговите функции съгласно настоящия устав;

7. Организационният секретар изпълнява задачи свързани с решенията на Постоянното присъствие на  “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“;      

чл. 26. Председателят на партията подписва решенията на утвърдените от Постоянното присъствие кандидатури за :

1.1. Президент и вицепрезидент;

1.2. Кандидатурите за  представителите в Европейския парламент;

1.3. Кандидатите за народни представители;

1.4. Кандидат кметове на общини, кметове на кметства  и листите за общински съветници;

1.5.  Представляват партията пред ЦИК, РИК и ОИК;

1.6. Упълномощава избраните председатели на на областни и общински съвети, както и други членове да представляват политическата партия на територията на съответната териториална единица;

чл. 27. Председателят на партията в изпълнение на  решенията управителния съвет подписва  :

1. Коалиционни споразумения;

2. Политически споразумения;

3. Подписва номинации от управителния съвет за членовете на политически кабинети;    

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 28. (1) Контролният съвет е контролен орган на партията подлежащ на вписване по смисъла на чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за политическите партии;

(2) Контролният съвет се състои от членове избрани на облатните събрания, които се утвърждават от Конгреса за срок от 3 (три) години;

 (3) Членовете на Контролния съвет избират помежду си постоянен състав от трима члена в това число и председател, който ръководи заседанията на съвета и координира дейността му и се вписват по смисъла на чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за политическите партии.

Чл. 29. Контролният съвет:

1. Следи за спазването на Устава и програмните документи на партията и изпълнението на решенията на Конгреса, Управителния съвет и Постоянното присъствие;

2. Извършва ревизия на финансово-счетоводната дейност на партията веднъж годишно или по искане на Постоянното присъствие;

3. Проверява отчетността и деловодната работа на областните и общинските председатели;

4. Разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;

5. Разглежда и се произнася по жалби срещу решения за изключване на членове;

6. Редовно информира за дейността си Управителния съвет и представя отчет пред Конгреса;

Чл. 30. (1) При  нарушение на този устав, системно неизпълнение на решенията на органи на партията и/или други действия или дейност на член на ръководен орган, които уронват престижа и доброто име на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“,Постоянното присъствие с мотивирано становище може да предложи на Контролния съвет да прекрати предсрочно неговия мандат;

(2) Контролния съвет, след като изслуша лицето, се произнася с решение в 7-дневен срок. Решението на Контролния съвет е окончателно;

Чл. 31. Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му;

Чл. 32. (1) Всеки член на Контролния съвет има право на един глас.

(2) Контролния съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове;

Чл. 33. (1) Член на Контролния съвет може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление до председателя;

(2) В случаите по предходната алинея, съставът на Контролния съвет се попълва с кандидата, събрал най-много гласове след този, който напуска;

 

 

 

ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ

Чл. 34. (1) Териториални структури на Политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“са :

1. Общинска организация – на територията на една община, а в столицата и градовете с районно деление на територията на един район;

2. Градски съвет – в гр. София, гр. Варна, гр. Пловдив;

3. Областен съвет – на територията на един многомандатен избирателен район;

 (2) Правилата за устройството и дейността на общинските организации се прилагат и за районните организации на територията на един район в столицата и градовете с районно деление;

Чл. 35. (1) Висш орган на общинската (районната) организация е Общинското (районното) събрание, което се състои от всички членове на партията в общината (района) и се провежда поне 4 (четири) пъти годишно по инициатива на общинското (районното) ръководство на партията, на най-малко 1/4 (една четвърт) от партийните членове в общината (района), по /инициатива/ предложение на областния председател или по решение на Постоянното присъствие;

(2) Общинското (районно) събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на общинската организация. При липса на кворум, събранието  се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е редовно, независимо от броя на присъстващите членове;

(3) Протоколът от Общинското (районното) събрание и присъственият списък на членовете се изпращат на Постоянното присъствие;

(4) Общинското (районното) събрание:

1. Приема отчет на общинското (районното) ръководство за политическото и организационно развитие на общинската (районната) организация;

2. Избира общинско (районно) ръководство в състав до девет члена, в това число общински председател, зам.председатели и организационен секретар за срок от 3 (три) години;

3. Предлага за одобрение на Областния съвет кандидатурите и подредбата на листи за общински съветници и кметове на партията на територията на съответната община;

(5) Постоянното присъствие може да наложи вето върху решения и кандидатури, утвърдени по реда на ал. 4, т.2 и т.3, когато са допуснати  нарушения устава при провеждането на съответното Общинско събрание или кандидатурите уронват интересите и обществения авторитет на партията. В такъв случай Общинското събрание, издига нови кандидатури в срок до 7 (седем) дни. След изтичане на този срок, решението за издигане нов кандидат се взима от Постоянното присъствие;

(6) В столицата и градовете с районно деление, кандидатът за кмет на община, както и кандидатите за общински съветници, се предлагат от районните организации и се одобряват от градския съвет и се утвърждават от Управителния съвет;

Чл. 36. (1) Общинското (районното) ръководство заседава не по-рядко от 1 (един) път месечно. Заседанията се свикват от общинския (районния) председател или по инициатива на най-малко трима негови членове;

(2) Заседанията на общинското (районното) ръководство са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете;

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство;

Чл. 37. (1) Правомощията на общинския (районния) председател или на член на общинското (районното) ръководство, се прекратяват предсрочно при:

1. Оставка;

2. Поставяне под запрещение;

3. Смърт;

4. Oсъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

(2) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се констатира от Общинското (районното) събрание;

(3) В изключителни случаи при наличие на грубо нарушение на този устав или системно неизпълнение на решения на Конгреса и ръководните органи, Постоянното присъствие с мотивирано становище предлага на Контролния съвет да прекрати предсрочно мандата на общински (районен) председател или член на общинското (районното) ръководство; Контролния съвет, след като изслуша лицето, се произнася в 7-дневен срок. Решението на КС е окончателно;

Чл.38.(1) Градския съвет е съставен от районните (общински) ръководства, само на територията на градовете с районно деление;

(2) Районните/общински ръководства избират градски председател, който е член на Политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, но не е член на районно/общинско ръководство;

(3) Градския председател свиква и ръководи заседанията на градския съвет и редовно дава отчет за дейността на градския съвет пред Областния съвет;

(4) Градския председател е по право член на Областния съвет;

Чл.39. (1) Общинските събрания образуват Областен съвет на територията на една административна област;

(2) Висш ръководен орган на Областния съвет е областното събрание. То се състои от делегати, избрани от общинските събрания, членовете на областното ръководство, както и от председателите на общинските ръководства. По право участват и членовете на Управителния съвет, Контролния съвет, председателят на областния съвет, председателя на Земеделски младежки съюз, членуващи в съответния областен съвет;

Областното събрание има следната компетентност:

1.      Приема отчета на областния съвет;

2.      Избира и освобождава Областния съвет с тригодишен мандат и изслушва и одобрява техните отчети;

3.      Избира членове на Управителния съвет;

4.      Избира по един член на Конторолен съвет;

5.      Предлага на Постоянното присъствие кандидатите за народни представители;

6.      Изисква и обсъжда информация от народни представители в съответния избирателен район, и дава препоръки;

7.      Обсъжда и изразява становища и предлага решения по всички съюзни, политически, икономически проблеми на регионално и на държавно равнище;

Чл. 40. (1) Областният съвет се състои от:

1. Областен председател и до двама заместник-председатели;

2. Общинските председатели на територията на една област;

3. Кметове на общини и населени места и общински съветници, членове на партията;

4. Областните управители, заместник-областните управители, членове на партията;

 Чл. 41. (1) Областният съвет:

1.Организира изпълнението на решенията на националните ръководни органи на територията на една област;

2. Координира работата на общинските организации;

3. Областния съвет номинира един член на Контролния съвет, който се утвърждава на Конгреса;

4. Съгласува с Управителния съвет регионалните политически позиции и предлага решения на регионалните политически въпроси в областта в съответствие с политиката на партията.

Чл. 42. (1) Областният съвет избира от своя състав областен председател и до двама заместници за срок от 3 (три) години;

(2) Мандатът на областния председател се прекратява предсрочно при:

1. Оставка;

2. Поставяне под запрещение;

3. Смърт;

4.Осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

(3) Обстоятелството по ал. 2, т. 4 се констатира от Областния съвет;

(4) В изключителни случаи при наличие на  нарушение на този устав или системно неизпълнение на решения на Конгреса и ръководните органи на партията, Постоянното присъствие с мотивирано становище предлага на Контролния съвет да прекрати предсрочно мандата на областен председател или член на областния съвет. Контролния съвет, след като изслуша лицето, се произнася в 7-дневен срок. Решението на Контролния съвет е окончателно;

Чл.43. (1) Заседанията на Областния съвет се провеждат не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца по инициатива на областния председател или по искане на най-малко 1/4 (една четвърт) от членовете му;

(2) Заседанията на Областния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. При липса на кворум, заседанието се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е редовно, независимо от броя на присъстващите;

(3) Областният съвет приема решение с мнозинство повече от половината от присъстващите;

(4) За заседанията на Областния съвет се води протокол и присъствен списък, които се изпращат на организационния отдел в Централния партиен офис в 3-дневен срок от провеждането им;

(5) В края на всяка календарна година Областните съвети изпращат на Постоянното присъствие годишен отчет за дейността си, който се представя на Управителния съвет;

Чл. 44. В случай, че в продължение на повече от 6 (шест) месеца, без основателни причини общинска организация не свиква общински събрания или заседания на общинското ръководство по предвидения в този устав ред или Областен съвет не провежда заседания. Постоянното присъствие може да вземе решение за тяхното разпускане, като със същото решение се определя и временно общинско, съответно областно ръководство, което организира учредяването на нова общинска организация, съответно формирането на нов областен съвет;

Чл.45. (1) Областните съвети провеждат и координират политиката на политическа партия Народен съюз в съответния избирателен район;

(2) На заседанията на областните съвети се разяснява политиката на партията, решенията на Постоянното присъствие и Управителния съвет, докладват се протоколите от заседанията на Общинските събрания и се обсъждат актуални политически въпроси;

 

Глава седма

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 46. Дейността на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ се финансира от собствени приходи и от държавни субсидии;

Чл. 47. (1) Собствените приходи на политическа партия Земеделски народен съюз могат да бъдат от:

1. Членски внос;

2. Приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост;

3. Наеми и ползване на имоти;

4. Дарения и завещания, направени от физически лица и юридически лица и еднолични търговци съгласно Закона за политическите партии;

5. Лихва от собствени средства;

(2) Приходите от членски внос служат за финансиране на дейността на местните органи на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“;

Чл. 48. Политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ ползва държавни субсидии в случаите и по реда, определени в закон;

Чл. 49. Финансовият контрол на приходите и разходите на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ се осъществява по предвидения в закона и този Устав ред;

 

 

Глава осма

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 50. (1) Политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ се прекратява при:

1. Решение за сливане или вливане в друга партия;

2. Решение за разделяне на две и повече партии;

3. Решение за саморазпускане;

(2) Политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ се прекратява с решение на Конгреса, взето с мнозинство две трети от избраните делегати и при условията, предвидени в Закон за политическите партии;

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.51. (1) Политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ е юридическо лице, което се представлява от председателя. Той може да упълномощава други лица за извършване на определени действия;

чл.52. Председателят на партията упълномощава избраните председатели на областни, градски и общински съвети, съгласно избора на съответните областни съвети  и общински организации;

Чл.53. При вливане на друга организация в политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, членове на ръководството на вливащата се организация по решение на конгреса могат да влизат в състава на ръководните органи на партията;

Чл.54. (1) Начина за гласуване при избиране на ръководствата на централни, териториални и контролни органи се определя от Конгреса и от събранията на териториалните структури към момента на провеждането им от присъстващите делегати;

 (2) Забранено е съвместяването на изборни длъжности в ръководен и контролен орган;

Чл. 55. (1) При прекратяване на членството, при изключване или трайна невъзможност да изпълнява задълженията си, както и при оставка, освобождаване или налагане на наказание изваждане от състава на ръководен или контролен орган, член на ръководните или контролни органи от всички нива на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ се попълва със следващия член от съответната изборна листа, получил най-много гласове при избора. Управителният съвет в своята дейност може да приеме и друг начин на процедиране;

(2)       Член на ръководството не присъствал на пет последователни заседания на съответния орган без уважителна причина, се счита за изпаднал в трайна невъзможност да изпълнява задълженията си и се замества по реда на предходната алинея;

Чл. 56. Не се допуска да заемат ръководни длъжности лица, които са били щатни служители или сътрудници на бившата Държавна сигурност;

Чл. 57. Печатът на политическа партия “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ е кръгъл, с изобразен в центъра знак и изписано наименованието на политическа партия ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ в кръг;

Чл. 58. (1)  Всеки член има право на членска карта;

(2)  Нейният макет се утвърждава от Управителния съвет;

Чл.59. Промяната в Устава на политическата партия става с решение на Конгреса на същата, взето с мнозинство от две трети от присъстващите. Промяната в името се отразява в Устава с изменение на същия Конгрес.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Този Устав е приет на Учредителното събрание на политическата партия, състояло се на 17 май 1997 година в гр. София, изменен и допълнен на събрание на учредителите, състояло се на 5 юли 1997 г. в гр. София, изменен и допълнен на Конгреса на БЗНС – НАРОДЕН СЪЮЗ, състоял се на 7 и 8 ноември 1998 година в гр. София, изменен и допълнен на Конгреса на БЗНС – НАРОДЕН СЪЮЗ, състоял се на 4 и 5 ноември 2000 година в гр. София, изменен и допълнен на Конгреса на БЗНС – НАРОДЕН СЪЮЗ, състоял се на 9 и 10 ноември 2002 г. в гр. София, изменен и допълнен на извънредния Конгрес на Земеделски народен съюз, състоял се на 18 май 2006 година в София, изменен и допълнен на извънредния Конгрес на Земеделски народен съюз, състоял се на 1 юни 2008 година в София, изменен и допълнен на 38 конгрес на Земеделски народен съюз, проведен на 30 октомври 2010 година, изменен и допълнен на 39 конгрес на Земеделски народен съюз, проведен на 3 ноември 2012 година , изменен и допълнен на 41-я извънреден конгрес на Земеделски народен съюз, проведен на 9 април 2016 г. в София, изменен и допълнен на 42 – я редовен конгрес на Земеделски народен съюз, проведен на 16 ноември 2019 г. в София.

 

podpis_jonchev