ПРОГРАМА

ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ, ПРИНЦИПИ И ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА НА ЗНС

Земеделски Народен съюз е национално отговорна политическа организация, наследник на идеология и политика, подлагана на изпитание повече от един век. Нейното активно участие в обществено политическия живот на страната в периода на прехода към изграждане на демократична правова държава след десетилетия тоталитарен режим и рухването на „реалния социализъм“ доказа верността й към основните обществено политически принципи и морални ценности, отстоявани от Александър Стамболийски и неговите следовници – Никола Петков, д-р Г.М.Димитров, Димитър Гичев и хилядите сдружени земеделци, посветили своя живот в името на борбата за свободна и демократична България.

Отчитайки предизвикателствата пред българския народ и държава в началото на 21 век вследствие настъпилите обществено-политически промени и провеждането на радикални икономически реформи след 1989 година и стремежа им към интеграция в Европейския съюз, Земеделският Народен съюз ще провежда политика, която да изведе България от аморфното състояние на „общество в преход“ към изграждането на демократична правова държава.

Изграждането и развиването на една демократична държава е възможно чрез създаването на едно справедливо общество на базата на свързващи го и спойващи ценности в които на първо място стои хуманното отношение към личността.

Земеделският Народен съюз е за създаването на реални условия за изграждане на социално-ориентирано пазарна икономика и гражданско общество, в което доходите и начина на живот на българите реално да започнат да се доближават до тези в страните на Европейския Съюз.

В реализацията на тези цели, Земеделският Народен съюз ще провежда политика основана и обвързана с ценностите и принципите на земеделското движение и идеология доказали своята жизненост и актуалност.

Основните ценности са:

* Свобода и Отговорност;

* Социална справедливост и солидарност;

* Патриотизъм и опазване традиционните морални ценности на българския народ;

* Върховенство на закона.

Тези основни ценности взаимно се предполагат и ограничават. Нито една от тях не може да се изпълни със смисъл без другите. Постигането на равновесие между тях е голямата политическа задача и отговорност.

За Земеделския Народен съюз свободата на първо място означава зачитането на достойнството на всеки отделен гражданин – независимо от неговия пол, раса, националност, религиозни и политически убеждения, от неговото физическо и здравословно състояние. Тя изисква бдителност и борба срещу всички сили, които я заплашват отвътре и отвън.