ДНЕС ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

EU-flag

Знаете ли, че за да гласувате в чужбина трябва да подадете заявление до 29 април? Знаете ли, че предизборната кампания започва 30 дни преди изборния ден, т.е. на 25 април? Знаете ли при какви условия в България могат да гласуват граждани на друга държава член на ЕС? Тези и други срокове събрахме в един удобен за ползване списък. Сроковете са съставени на база хронограмата, одобрена от ЦИК. За допълнителни запитвания, трябва да се обръщате към ЦИК или МВнР.
Срокове и условия, касаещи български граждани, които ще гласуват в друга страна член на ЕС
 • Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК до 25 дни преди изборния ден или до 29 април, 2014г.
 • Списъците за лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП до 18 дни преди изборите, т.е. до 6 май, 2014г.
 • Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП. МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРР обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България до 18 дни преди изборите, т.е. до 6 май, 2014г.
Образуване на избирателни секции извън страната из Чл. 14 на Изборния кодекс: Избирателните секции извън страната се образуват: 1. където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; 2. извън т. 1 – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; 3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; 4. извън местата по т. 1 – 3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.
Информация за български граждани, които смятат да гласуват в България:
 • Кметът на всяка община образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес не по-късно от 50 дни преди изборния ден, т.е. до 4 април, 2014г.
 • Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци част I, т.е. списъкът съставен въз основа на националния регистър на населеното място от МРРБ, и ги публикуват на интернет страницата на общината не по-късно от 40 дни преди изборния ден, т.е. до 14 април, 2014г.
 • Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден, т.е. на 25 април, 2014г.
 • Общинските администрации обявяват част II на избирателните списъци, които отразяват нови заявления за гласуване в съответната община не по-късно от 25 дни преди изборния ден или до 29 април, 2014г.
 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 14 дни преди изборния ден или до 10 май, 2014г. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
 • На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица до 10 дни преди изборния ден или до 14 май, 2014г., след което гражданите имат 3-дневен срок да оспорят включването си в списъка.
 • Срокът за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е до 7 дни преди изборите или до 17 май, 2014г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК, до 20 дни преди изборния ден или до 04 май, 2014г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заяват това до 5 преди изборния ден или до 19 май, 2014г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.
 • РИК назначава подвижните СИК при гласуване с подвижни избирателни кутии до 10 дни преди изборния ден или до 14 май, 2014г.
 • Образуват се избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в намиращите се извън страната плавателни съдове под българско знаме до 48 часа преди изборния ден, т.е. до 22 май, 2014г.
Срокове и условия, касаещи гражданите на друга държава член на ЕС, които ще гласуват в България:
 • Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България до 40 дни преди изборния ден, т.е. до 14 април, 2014г.
 • Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци част I, т.е. списъкът съставен въз основа на националния регистър на населеното място от МРРБ, и ги публикуват на интернет страницата на общината не по-късно от 40 дни преди изборния ден, т.е. до 14 април, 2014г.
 • Ако гражданин на друга държава член на ЕС вече е гласувал в България на предишни избори за членове на ЕС, той е включен в избирателните списъци и няма нужда да подава декларация отново. Ако той/тя желае да бъде заличен от избирателните списъци, трябва да подаде заявление до 7 дни преди изборите или до 17 май, 2014г.