42-ри конгрес на ЗНС

Управителният съвет на Земеделски народен съюз (ЗНС), на основание чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Устава на ЗНС, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание, проведено на 31 март 2019 г., свиква 42-ри редовен конгрес на ЗНС на 16 ноември 2019 г. от 10.00 часа в София, зала 8 на Националния дворец на култура, при следния проект на дневен ред:

1.Избор на ръководство и на работни комисии на конгреса.

2.Доклад на председателя на ЗНС.

3. Доклад на председателя на Управителния съвет на ЗНС

4. Доклад на организационния секретар на ЗНС.

5. Доклад на председателя на Контролния съвет на ЗНС.

6.Приемане на изменения и допълнения на Устава на ЗНС.

7. Утвърждаване на членове на Управителния съвет на ЗНС.

8. Избор на ръководни органи, съгласно Устава на ЗНС.

9.Приемане на заключителни документи и Решения на конгреса.

Съгласно решението, взето от Управителния съвет на Земеделски народен съюз на 31. 03. 2019 г., квотата за избор на делегати на Конгреса е: на всеки 20 редовно отчетени членове на Земеделски народен съюз – 1 (един) делегат; квотата за избор на нов Управителен съвет на Земеделски народен съюз: на всеки започнати 250 редовно отчетени членове на Земеделски народен съюз – да се избира 1 (един) член на Управителния съвет на Земеделски народен съюз.